Ret til bisidder under BSU

RET TIL BISIDDER UNDER BØRNESAGKYNDIGE UNDERSØGELSER, 02.07.18

Børne- og Socialministeriet oplyser, at man har ret til bisidder under en børnesagkyndig undersøgelse (BSU). Det skriver ministeriet 02.07.18 til Litehouse Consult. Skrivelsen er kulminationen på et over to år langt klageforløb.


Den ret fremgår af forvaltningslovens § 8. Alligevel har det længe været praksis, at man ikke kunne medbringe en bisidder netop til en BSU. Der står nemlig i vejledningen til børnesagkyndige undersøgelser fra 2012, at forvaltningslovens § 8 ikke gælder under undersøgelsen.


Det gør den imidlertid. Det vil sige, at vejledningen desværre har været forkert.


Socialministeriet skriver:

"Det er Børne- og Socialministeriets vurdering, at vejledningen om børnesagkyndige undersøgelser desværre er misvisende for så vidt angår afsnittet om retten til at tage en bisidder med til den børnesagkyndige undersøgelse."


Ministeriet oplyser til Litehouse Consult, at vejledningen nu vil blive ændret. Det vil blive præciseret, at forvaltningsloven gælder, og at man som hovedregel har ret til at medbringe en bisidder under en BSU..


Der kan være undtagelser. Det fremgår af forvaltningslovens § 8, stk. 2, nemlig når der er tungtvejende grunde til, at man ikke må medbringe en bisidder. Hvis en børnesagkyndig vurderer, at det er tilfældet og afviser bisidderen, kan man fremover bede Statsforvaltningen om at tage stilling til spørgsmålet. Der skal altså være tale om tungtvejende grunde. Og Statsforvaltningen må ikke overlade det til psykologen at beslutte, om du har ret til bisidder under en BSU.


Det har stor betydning for den, der skal gennemgå en BSU, at man kan medbringe en bisidder. Det kniber ofte med tilliden til myndighederne i disse sager og bisidderen kan gøre, at man føler sig mere tryg under undersøgelsen.


I Litehouse Consult har vi konstateret, at der jævnligt sker fejl i børnesagkyndige undersøgelser. Undersøgelserne er afgørende for, hvordan en sag om samvær eller forældremyndighed falder ud. Der er meget på spil og derfor er det afgørende, at man kan have tillid til, at undersøgelserne udføres rigtigt.

En faglig kvalificeret bisidder har kendskab til, hvilke krav der er til de børnesagkyndige undersøgelser. Derfor har de også mulighed for at reagere undervejs, hvis undersøgelsen ikke forløber, som den skal, dvs. hvis psykologen ikke overholder vejledningen.


Endelig sker det, at man ikke genkender de ord, man senere bliver citeret for at have sagt. Så er det godt, at der har været en bisidder til stede. Det gælder især, når det drejer sig om børnesamtalerne. Indtil nu har psykologerne været i enerum med børnene, mens de undersøger dem. Det er desværre forekommet, at referaterne af disse børnesamtaler ikke har været retvisende. Retten til bisidder øger altså også børnenes retssikkerhed.


Forløbet forud for Børne- og Socialministeriets vurdering har varet i 2,5 år. I februar 2016 undrede vi os sammen med en af vores klienter. "En vejledning kan ikke tilsidesætte en lov", tænkte vi lavpraktisk. Vores klient fik derefter udarbejdet et juridisk responsum, som viste, at forvaltningsloven også gælder under en BSU og at man som udgangspunkt har ret til bisidder.


Statsforvaltningen afviste dog fortsat, at det var tilfældet, hvorefter sagen blev anket til Ankestyrelsen. Der gav man heller ikke medhold. Derefter indbragte vi sagen for Ombudsmanden, som sendte den videre til Børne- og Socialministeriet, så de på et generelt plan kunne tage stilling til spørgsmålet om retten til bisidder.


I mellemtiden blev klientens sag afgjort og det blev tillagt processuel skadesvirkning, at hun trak sig fra den børnesagkyndige undersøgelse - hun ønskede ikke at afbryde undersøgelsen. Hun insisterede blot på sin ret til bisidder.


I Litehouse Consult er vi glade for, at Børne- og Socialministeriet nu har vurderet spørgsmålet og retter op på vejledningen.


Det at have ret til en bisidder er en vigtig del af retssikkerheden i sager om samvær og forældremyndighed. Dertil er vi overbeviste om, at tilstedeværelsen af en bisidder vil medvirke til at øge kvaliteten af de psykologiske erklæringer, der afgør så mange menneskers skæbner.


Den fejlagtige vejledning har fundet sted gennem en årrække. Det er endnu et åbent spørgsmål, hvad dette får af betydning for de sager, der allerede er afgjort.